Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL MOTORSPORT PARICULIERE KOPER
OF OPDRACHTGEVER

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten
tussen de besloten vennootschap Snel Motorsport B.V., ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 65710957 en particuliere kopers of opdrachtgevers.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden betekent:

Auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen
van maximaal 3.500 kg;
De in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan
de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd;
De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte
auto, onderdelen of accessoires;
De verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires
verkoopt aan een consument;
De Consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt
voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
De gebruiker: Snel Motorsport B.V.;
De opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van
werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie– of
onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen;
De reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een
opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
Niet vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die
noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de
aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de
praktijk betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval BTW, BPM, leges, de
recycling bijdrage, de kosten van een nul- beurt en van een kenteken, de
transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden
afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt;
Vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeen gekomen kosten voor de
consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto
te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
De garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s,
onderdelen en accessoires wordt gegeven;

ARTIKEL 1 – HET AANBOD

 1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod
 2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding,
  dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper.
  De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel,
  of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet
  vermijdbare kosten.
 4. Als verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire
  dan zijn deze waarheidsgetrouw.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
 6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is
  er geen termijn aangegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST

De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een
kopie van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet
schriftelijk is vastgelegd.

ARTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
− de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres,
telefoonnummer en e-mailadres;
− de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;
− de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of
accessoires;
− de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is
inclusief de niet vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of
een niet-vaste prijs is; of:
− de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
− de bij de koop van een auto wel vermijdbare kosten;
− de eventuele verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een
derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage
gegeven in de garantiebepalingen van deze derde.
− de wijze van betaling;
− de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen
leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval
binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN

Eigendomsvoorbehoud

 1. Als er sprake is van een vaste prijs dan kan de verkoper de prijs niet verhogen
  nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in
  een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting
  of accijns bedoeld.
 2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast
  overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een
  wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of
  valutakoersen. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van
  een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de
  overeenkomst binnen 10 dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van
  een wijziging in een heffing van de overheid.
 3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook
  wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
 4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde
  termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een
  wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
 5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden
  doorberekend.

ARTIKEL 5 – HET RISICO VOOR DE AUTO

 1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is
  geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
 2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is
  geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

ARTIKEL 6 – LEVERING EN VERZUIM

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is
  verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in
  gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt
  om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken
  van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
 3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
  − als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
  − als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de
  omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de
  consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is
  voor een speciale gelegenheid.

ARTIKEL 7 – GEVOLGEN VAN VERZUIM

 1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de
  overeenkomst ontbinden.
 2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper
  een beroep kan doen op overmacht.

ARTIKEL 8 – ANNULEREN

 1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in
  verzuim is.
 2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te
  kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is
  vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire,
  tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 4. De schade moet binnen 10 dagen na het annuleren worden betaald. Als de
  consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument
  schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De
  consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

ARTIKEL 9 – PRIJSOPGAVE EN TERMIJN

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De
  reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave
  en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben
  afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
 2. Wordt bij een niet vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10 % duurder
  dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze
  kostenstijging met de consument bespreken.
 3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op
  het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al
  zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
 4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te
  worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het
  werk wél afgerond zal zijn.
 5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een
  redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

ARTIKEL 10 – DE REKENING

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 11 – STALLINGSKOSTEN

 1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij
  bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een
  vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen
 2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in
  rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur
  een redelijke vergoeding rekenen.

ARTIKEL 12 – RETENTIERECHT

 1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit
  betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de
  consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft
  betaald.
 2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de
  werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen
  genoemd in artikel 21, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende
  (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot
  bij de Geschillencommissie .

ARTIKEL 13 – VERVANGEN ONDERDELEN

 1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij
  die na het vervangen in zijn bezit.
 2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en
  een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur
  weigeren de onderdelen af te geven.
 3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan
  worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de
  consument een vergoeding hiervoor krijgt.

ARTIKEL 14 – GARANTIE OP AUTO’S EN ONDERDELEN/ACCESSOIRES

 1. Consument heeft -behalve garantie op de gekochte auto, onderdelen, of
  accessoires- ook wettelijke rechten, omdat hij als consument gekocht heeft. Bij een
  reparatie op basis van de garantie zoals bedoeld in dit artikel en in artikel 15 zorgt
  de verkoper/ reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van
  de consument.
 2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur
  fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
 3. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto te
  zetten, na controle in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op
  de overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is
  vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk
  schriftelijk heeft ingestemd.
 4. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten
  die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de
  garantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont, dat de defecten niet zijn
  ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede
  wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

ARTIKEL 15 – REPARATIE- EN ONDERHOUDSGARANTIE OP AUTO,
ONDERDEEL, ACCESOIRE

 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende
  drie maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto,
  onderdeel, of accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij
  de opdrachten goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn
  gebruikt.
 2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
  a. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of
  accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze
  garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/
  onderdeel/ accessoires dat de reparateur anders niet zou hebben gebruikt heeft
  geëist. Wanneer de consument van de reparateur bepaalde methodes om
  werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de
  consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de reparateur anders had
  willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort
  onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening
  en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn
  zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
  b. Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de auto,
  onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
  c. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij
  problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of
  accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden
  redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een
  beroep op garantie kan doen.
  d. Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de
  door hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te
  lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid
  3 zich voordoet.
  e. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden
  auto, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3
  zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De
  consument heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde

niets te maken heeft met het werk dat de reparateur al eerder op deze auto, dit
onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.

 1. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot
  herstel van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel
  op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de
  reparateur. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de
  consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte auto-
  onderdelen. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is
  de auto door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de
  kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in
  het bedrijf van de reparateur geldt.

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID MOTORSPORTACTIVIEITEN

 1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, ziende op de
  aansprakelijkheid van gebruiker en/of de garantie op onderdelen en/of de
  garantie op werkzaamheden gelden niet voor:
 • werkzaamheden die zijn verricht tijdens, of kort voorafgaande aan race-
  evenementen;
 • onderdelen van/voor auto’s die deelnemen aan of bestemd zijn voor race-
  evenementen, behoudens de eventueel van toepassing zijnde fabrieksgarantie;

zulks gelet op de tijdens deze evenementen bestaande tijdsdruk en/of de extreme
omstandigheden waaraan het materiaal wordt blootgesteld.

 1. De consument erkent dat de overeenkomst met zich brengt dat de hiermee tijdens
  een race-evenement gepaard gaande werkzaamheden regelmatig onder grote
  (tijds-)druk door gebruiker dienen te worden verricht. Hoewel gebruiker de
  verplichting op zich neemt om de betreffende werkzaamheden naar beste kunnen te
  verrichten, erkent de consument tevens dat daaraan alsmede aan de gebruikte
  onderdelen onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld –doch niet uitsluitend-
  tijdens een race) niet dezelfde eisen kunnen worden gesteld als aan werkzaamheden
  en onderdelen die in een normale werkplaatsituatie worden verricht/gebruikt.
 2. Gebruiker is dan ook niet aansprakelijk voor schade van de consument of derden
  ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan in
  situatie zoals hiervoor omschreven en de consument vrijwaart gebruiker voor
  eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste
  roekeloosheid van gebruiker zelf.
 3. Deze uitsluiting en vrijwaring gelden eveneens voor de eventuele hulppersonen
  en ondergeschikten die door gebruiker bij deze overeenkomst of de uitvoering
  daarvan betrokken zijn.

ARTIKEL 17 – DE BETALING

 1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van
  verkoper/ reparateur.
 2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel
  of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Verkoper/ reparateur en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet
  direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan
  is de betalingstermijn één maand.
 4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de
  betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/ reparateur na die datum
  een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om
  binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande
  bedrag alsnog te betalen.
 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag
  de verkoper/ reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim.
  Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke
  kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.
  Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

ARTIKEL 18 – BETALING IN CRYPTOCURRENCY

 1. De verkoper/reparateur accepteert betaling in diverse, door hem te bepalen
  cryptocurrency, zulks uitsluitend op de locatie waar deze is gevestigd.
 2. De betaling in Cryptocurrency dient te geschieden uiterlijk binnen 15 minuten
  nadat aan de consument de factuur ter hand is gesteld.
 3. De betaling vindt plaats tegen de betreffende Cryptocurrency-koers die geldt op
  het moment dat de betaling feitelijk wordt verricht.
 4. Indien de betaling niet is geschied binnen de genoemde tijd van 15 minuten
  gelden de betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 17. Betaling in
  Cryptocurrency is alsdan niet meer mogelijk tenzij de verkoper/reparateur hiermee
  alsnog instemt, zulks te zijner vrije keuze.
 5. De betaling heeft plaatsgevonden zodra de verkoper/reparateur en de consument
  hebben vastgesteld dat er onvoorwaardelijk opdracht is gegeven inzake de
  afschrijving respectievelijk bijschrijving van het overeengekomen aantal
  Cryptocurrency. De feitelijke bijschrijving op de account en/of wallet van de
  verkoper/reparateur is daarbij niet doorslaggevend, zulks in verband met mogelijke
  vertraging tussen bedoelde afschrijving en bijschrijving.
 6. Bij twijfel of de betaling heeft plaatsgevonden op de wijze zoals omschreven in het
  voorgaande lid dient de consument te bewijzen dat de bedoelde onvoorwaardelijke
  opdracht heeft plaatsgevonden.
 7. Door met Cryptocurrency te betalen aanvaardt de consument nadrukkelijk dat
  eventuele restituties niet kunnen/zullen plaatsvinden door middel van

Cryptocurrency doch uitsluitend in de vorm van euro’s. Dit in verband met de vaak
snel wisselende koers van de Cryptocurrency.

 1. In het geval van restitutie om welke reden dan ook geldt als grondslag voor de
  betaling de waarde in euro’s zoals deze was ten tijde van de betaling zoals bedoeld
  in lid 3 van dit artikel.
 2. De verkoper/reparateur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder
  opgave van reden, betaling in Cryptocurrency te weigeren. In dat geval gelden de
  betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 17.

ARTIKEL 19 – EIGENDOMSVOORBEHOUD OP EEN AUTO

De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de
consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft
betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen,
moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het
beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het
onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto
aansprakelijk.

ARTIKEL 20 – OP AFSTAND/ BUITEN VERKOOPRUIMTE

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor
overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b
BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/ opdracht op afstand en buiten
verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen
gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 21 – AFWIJKINGEN

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze
algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide
partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen
niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze
afwijkingen zou hebben.

ARTIKEL 22 – RECHTS- EN FORUMKEUZE

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst
  tussen de verkoper/reparateur en de consument zullen worden voorgelegd
  aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.